Bolagsstämmor

Bolagsstämman fattar beslut i en rad ärenden. Aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och som har meddelat sin avsikt att närvara vid stämman inom angiven tid har rätt att närvara och rösta på bolagsstämman, antingen personligen eller genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn enligt vad som föreskrivs i kallelsen till stämman.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskrivs dock i den svenska aktiebolagslagen att ett förslag måste godkännas av en högre andel av de röster som representeras och avges vid stämman.

Datumet för Cibus nästa årsstämma kan hittas i den finansiella kalendern.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolagsstämman skall lämna en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor innan stämman.

Årsstämma 2018

Årsstämman avhölls torsdagen den 18 oktober 2018, klockan 10:30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, nionde våningen i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma (engelska)

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till utdelning

Presentation av nya styrelseledamöter (engelska)

Årsredovisning 2017/2018

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman avhölls den 7 mars 2018.

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman avhölls den 2 februari 2018. 

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman avhölls den 24 januari 2018.

Protokoll från extra bolagsstämma