Bolagsstämmor

Bolagsstämman fattar beslut i en rad ärenden. Aktieägare som är registrerade i aktieboken på avstämningsdagen och som har meddelat sin avsikt att närvara vid stämman inom angiven tid har rätt att närvara och rösta på bolagsstämman, antingen personligen eller genom fullmakt. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva sin rösträtt vid bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn enligt vad som föreskrivs i kallelsen till stämman.

Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskrivs dock i den svenska aktiebolagslagen att ett förslag måste godkännas av en högre andel av de röster som representeras och avges vid stämman.

Datumet för Cibus nästa årsstämma kan hittas i den finansiella kalendern.

Aktieägares initiativrätt

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid bolagsstämman skall lämna en skriftlig begäran till styrelsen senast sju veckor innan stämman.

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB kallades till bolagsstämma onsdagen den 20 april 2022 klockan 09:00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.

Kommuniké från årsstämma 2022

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning

Ersättningsrapport

Valberedningens förslag 

Styrelsens förslag till beslut vid årsstämman 2022

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2022/2025 avseende teckning av aktier

Bolagsordning 

Revisorsyttrande enligt ABL 8:54 

Extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 5 maj 2022.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Poströstningsresultat

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 maj 2022

Revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning

Appendix till styrelsens redogörelse och förslag vid efterutdelning (press releases in English)

Fullmaktsformulär

Anmälan och formulär för poströstning 

Extra bolagsstämma 2022

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB kallades till extra bolagsstämma torsdagen den 17 februari 2022 klockan 09:00 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Cibus, kallades till årsstämma torsdagen den 15 april 2021 som hålls genom poströstningsförfarande.

Kommuniké från årsstämma

Protokoll från årsstämma

Sammanställning av poströster

Kallelse till årsstämma

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag

Ersättningsrapport

Valberedningens förslag och yttrande

Cibus Fullständiga villkor för teckningsoptioner

Nomination Committee Instructions (engelska)

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts

Årsstämma 2018

Årsstämman avhölls torsdagen den 18 oktober 2018, klockan 10:30 i Pareto Business Management AB:s lokaler, Berzelii Park 9, nionde våningen i Stockholm.

Kommuniké från årsstämma (engelska)

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till utdelning

Presentation av nya styrelseledamöter (engelska)

Årsredovisning 2017/2018

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman avhölls den 7 mars 2018.

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman avhölls den 2 februari 2018. 

Protokoll från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman avhölls den 24 januari 2018.

Protokoll från extra bolagsstämma