Hållbarhet

Hållbara marknadsplatser som affärsidé

Cibus arbetar för hållbar tillväxt genom att skapa lättillgängliga och klimatsmarta marknadsplatser. Objekten i fastighetsportföljen hyrs främst ut till ledande dagligvaruhandlare med ambitiösa hållbarhetsmål. Vi försöker även hjälpa våra hyresgäster att förbättra sitt eget hållbarhetsarbete, och investerar främst i fastigheter som gör att marknadsplatserna är mer lättillgängliga för slutkonsumenterna och på så sätt minskar behovet av transporter. Hållbarhet är en viktig del i Cibus arbete, och består av tre fokusområden: Att vara en hållbar partner, att ha klimatet i fokus, och att kunna erbjuda lättillgängliga marknadsplatser. Cibus styrelse beslutade om dessa fokusområden 2019, och satte upp en rad hållbarhetsmål i samband med detta.

MILJÖ

Cibus huvudsakliga miljömål är att minska vår klimatpåverkan vad gäller såväl uthyrda fastigheter, som den egna verksamheten vid våra två kontor. Vår klimatpåverkan består främst av uppvärmning och elförbrukning i de fastigheter vi äger, men denna energiförbrukning styrs helt av hyresgästerna själva eftersom varken el eller värme ingår i hyreskontrakten. Vi kan dock påverka våra hyresgästers klimatavtryck genom att prioritera hyresgäster som själva önskar minska sin klimatpåverkan, samt tillmötesgå förfrågningar om ombyggnationer eller utbyggnationer som innebär att de investerar i förnybara energikällor. Under 2018 uppgick elförbrukningen i 85 procent av fastighetsportföljen till 128 736 MWh. Under 2019 installerades solpaneler på taket till flera av våra fastigheter. Miljövänliga ljuskällor har även installerats i en stor del av objekten i vår fastighetsportfölj. För närvarande uppgår verksamhetens elförbrukning till 1 205 KWh. Elen i våra kontor kommer enbart från företag som kan garantera att all energi kommer från förnybara energikällor.

2020 utfärdade vi vår första gröna obligation för finansiering av våra energieffektiva byggnader. Emissionen var på 600 miljoner kronor (ca 60 miljoner euro) av en portfölj med energieffektiva fastigheter värderade till totalt över 200 miljoner euro.

SOCIALT ANSVAR

Nöjda och engagerade medarbetare är nyckeln till vår framgång. Detta kan vi uppnå genom att erbjuda en sund och säker arbetsmiljö, och att uppmuntra välbefinnande bland vår personal. Under 2020 bestod Cibus medarbetare av sammanlagt sju anställda, med en könsfördelning på 43 procent kvinnor och 57 procent män. Bolagets storlek innebär att enskilda medarbetare har en betydande inverkan på verksamheten i sig.

Ett annat exempel på Cibus arbete med socialt ansvarstagande är att vi under Covid-19 pandemin valt att stötta våra minsta hyresgäster och möjliggjorde för dem att öppna sina verksamheter igen efter lock-down.

EN HÅLLBAR PARTNER

De flesta av våra hyresgäster är ledande dagligvarukedjor med egna ambitiösa klimatmål. För att på bästa sätt kunna stötta dem i deras hållbarhetsarbeten är det därför viktigt för oss att vara en närvarande och engagerad fastighetsförvaltare, och att vi kan hålla löpande diskussioner med dem om just hållbarhet. Som en långsiktig partner, och med en gedigen erfarenhet av daglivaruindustrin, kan vi erbjuda innovativa och kommersiella arrangemang. Dessa kan hjälpa till att stimulera deras hållbarhetsarbeten och gör det även lättare för oss att förlänga hyresavtal och förvärva nya fastigheter. För att kunna skapa dessa långvariga hyresgästrelationer är det av yttersta vikt att vi framstår som en pålitlig och stabil partner och som en respekterad aktör inom fastighetssektorn. Vår verksamhet ska därför kännetecknas av tydliga och etiska riktlinjer, utan risk för misstanke rörande exempelvis korruption, tvivelaktiga skattearrangemang eller någon annan brist på integritet. Det är betydande för Cibus rykte, särskilt vad gäller vår fortsatta tillgång till kapitalmarknaden, att vi kan uppnå våra finansiella mål, och att vi kan tillhandahålla korrekt och transparent marknadsinformation.

KLIMATET I FOKUS

För att försöka begränsa vår negativa inverkan på miljö och klimat så långt som är möjligt så jobbar vi för att minska de direkta och indirekta utsläppen som kommer från våra fastigheter, eftersom utsläppen från våra egna kontor endast är marginella. Trots att varken värme eller el ingår i hyreskontrakten, och vi därför inte kan styra över våra hyresgästers energiförbrukning, kan vi hjälpa till att påverka våra hyresgäster på olika sätt. Ett sätt är att snabbt godkänna tillståndsförfrågningar gällande om- och utbyggnationer och som innebär investeringar i förnybara energikällor. Ett sådant exempel är lågprismatkedjan Tokmanni:s installation av solpaneler på taket till flera av de fastigheter som de hyr av oss. I och med att investeringskostnaderna för solenergi sjunker, förväntas det bli vanligare och elförbrukningen från allmänna nät minska. Ett annat sätt att bidra till minskad klimatpåverkan är att i stadig takt föryngra vår fastighetsportfölj i samband med förvärv och investeringar. Fortsatta investeringar i fastigheter som är lättillgängliga för allmänheten bidrar dessutom till fler butiksöppningar och minskar även slutkonsumenternas klimatpåverkan eftersom de inte längre behöver resa till affären.

LÄTTILLGÄNGLIGARE MARKNADSPLATSER

Det är en del av vår strategi att investera i gynnsamt belägna fastigheter som har potentialen att utvecklas till viktiga marknadsplatser. Våra fastighetsinvesteringar bidrar till att värna om lokalsamhället så människor kan bedriva sina ärenden nära och utan onödiga transporter. Genom att etablera oss i fastigheter i anslutning till bostadsområden, med god tillgång till kollektivtrafikförbindelser – även på mindre orter – förbättras slutkonsumenterna tillgänglighet till tjänster, livsmedel och leveranser i områden dit de kan promenera, cykla eller nå med hjälp av kollektivtrafik. För att öka marknadsplatsernas attraktivitet jobbar vi även aktivt med att hyra ut lokaler till hyresgäster som kan erbjuda kompletterande tjänster till dagligvaruhandeln. I tätorter investerar vi därför i fastigheter som ligger nära pendeltågstationer eller andra kollektivtrafikförbindelser. Detta är en viktig förutsättning för att marknadsplatsen ska kunna utvecklas, och bidrar till att minska slutkonsumenternas klimatpåverkan. I mindre orter har dagligvaruhandeln även en viktig social funktion, och lockar ofta till sig andra sorters tjänster och butiker vilket gör att befolkningen inte behöver resa till andra närliggande orter för att uträtta sina ärenden.

HUR VI HANTERAR HÅLLBARHETSFRÅGOR

Hållbarhet är extremt viktigt för oss. Vi ser därför till att inkludera olika hållbarhetsaspekter i beslutsfattande rörande exempelvis fastighetstransaktioner, och jobbar för att vår hyresgästrelaterade fastighetsförvaltning ska leda till fler hållbara lösningar. Genom att vara ännu tydligare i vår styrning kan vi göra både mer och bättre - vilket delvis var syftet med våra hållbarhetsmål som sattes upp i början av 2020 som vi ska följa upp med olika typer av mätningar.

RAMVERK OCH RIKTLINJER

Som ett ansvarsfullt bolag ämnar vi på Cibus att vara delaktig i, och bidra till, en mer hållbar värld. Vi står bakom riktlinjerna i FN:s Global Compact och jobbar för att bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

ESG Questionnaire