Revisions- och ersättningsutskott

Cibus har inte inrättat något separat revisions- eller ersättningsutskott. Styrelsen har istället beslutat att styrelsen i sin helhet ska fullgöra de uppgifter som ankommer på sådana utskott. Styrelsen har antagit instruktioner för vilket arbete och vilka åtgärder som ska utföras av styrelsen i detta avseende.

I egenskap av revisionsutskottet innefattas bland annat att överse bolagets finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll och riskhantering. Arbete inriktas även på kvaliteten och riktigheten i koncernens finansiella redovisning och därtill hörande rapportering. Vidare övervakas hur redovisningsprinciper och krav på redovisning utvecklas, och andra väsentliga frågor som har samband med bolagets finansiella redovisning diskuteras. Vidare utvärderas revisorernas arbete, kvalifikationer och oberoende och särskilt följs upp om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster. I egenskap av ersättningsutskott ingår bland annat att utvärdera tillämpliga ersättningsprogram och ersättningsstrukturer.