Valberedning

Cibus tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Bolagets valberedning ger förslag på ordförande för bolagsstämman, kandidater till styrelseledamöter, arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för nästföljande årsstämma. Valberedningens förslag redovisas i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens nuvarande instruktion är som följer:

Bolagets valberedning ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter som utses av de tre röstmässigt största aktieägarna.

De tre största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelsens ordförande baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter att aktieägarna kontaktats har de 14 dagar på sig att informera ordföranden om de vill delta i valberedningens arbete. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen kommer nästa röstmässigt största aktieägare få en vecka på sig att utse en ledamot. Namnen på styrelseordföranden jämte de tre utsedda ledamöterna, och de parter de utsetts av, offentliggörs så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader innan årsstämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att delta i valberedningen ska valberedningen bestå av färre än fyra medlemmar. Valberedningen är beslutsför om mer än hälften av ledamöterna deltar. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än häften av de närvarande ledamöterna röstar, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enats om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Det första mötet ska dock öppnas av bolagets styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.

För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, och en aktieägare därefter räknas till en av de tre största aktieägarna, ska denne informera valberedningen om sin önskan att delta i valberedningens arbete. Denne aktieägare ska sedan erbjudas en plats i valberedningen, antingen genom att ersätta den aktieägare som har minst röster, eller genom att valberedningen utökas med ytterligare en ledamot. Ägarförändringar som sker närmare än två månader innan årsstämman ska inte beaktas. Antalet ledamöter i valberedningen ska dock aldrig överstiga fem. Om en ledamot av andra skäl lämnar valberedningen eller upphör att företräda aktieägaren som utsåg ledamoten, har aktieägaren som utsåg ledamoten rätt till att utse en ny ledamot. Alla förändringar inom valberedningen ska offentliggöras så snart dessa inträffar.

Inför årsstämman ska valberedningen förbereda och föreslå:

  • Val av ordförande för årsstämman
  • Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ordförande, arvode till övriga styrelseledamöter, samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och eventuell revisorssuppleant, fastställande av arvode till revisor
  • Ändringar av denna valberedningsinstruktion inför kommande årsstämma, i den mån det anses nödvändigt

Valberedningen har rätt att, på bolagets bekostnad, anlita rekryteringskonsulter eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningen ska utföra de uppgifter som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Cibus Nordics valberedning inför årsstämman 2024

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2023 utsett valberedning inför årsstämman 2024 som utgörs av följande personer:

  • Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
  • Markus Dragicevic, utsedd av Dragfast AB
  • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Instruktionen för valberedningen antogs på årsstämman den 15 april 2024

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:

Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

E-mail patrick.gylling@sirius.fi