Valberedning

Cibus tillämpar svensk kod för bolagsstyrning. Bolagets valberedning ger förslag på ordförande för bolagsstämman, kandidater till styrelseledamöter, arvoden och övrig ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning för utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning för nästföljande årsstämma. Valberedningens förslag redovisas i kallelsen till årsstämman.

Valberedningens nuvarande instruktion är som följer:

Bolagets valberedning ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter som representerar de tre största aktieägarna.

 • De tre största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelsens ordförande baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. Efter att aktieägarna kontaktats har de 14 dagar på sig att informera ordföranden om de vill delta i valberedningens arbete. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen kommer nästa aktieägare i storleksordningen få en vecka på sig att utse en ledamot. Namnen på de fyra representanterna, och de parter de företräder, offentliggörs så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader innan årsstämman. Om färre än fyra ledamöter har utsetts vid denna tidpunkt, kommer valberedningen att bestå av färre än fyra ledamöter.
 • Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.
 • Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enats om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Det första mötet skall dock öppnas av bolagets styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.
 • För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, och en aktieägare därefter räknas till en av de tre största aktieägarna, skall denne informera valberedningen om sin önskan att delta i valberedningens arbete. Denne aktieägare skall sedan erbjudas en plats i valberedningen, antingen genom att ersätta den aktieägare som har minst röster, eller genom att valberedningen utökas med ytterligare en ledamot. Ägarförändringar som sker närmare än två månader innan årsstämman ska inte beaktas. Antalet ledamöter i valberedningen ska dock aldrig överstiga fler än fem. Om en ledamot av andra skäl lämnar valberedningen innan dennes arbete avslutats, eller upphör att företräda aktieägaren som utsåg ledamoten, har aktieägaren som utsåg ledamoten rätt till att utse en ny ledamot. Alla förändringar inom valberedningen skall offentliggöras så snart dessa inträffar.

Inför årsstämman skall valberedningen förbereda och föreslå:

 • val av ordförande för årsstämman
 • val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
 • arvode till styrelsens ordförande, arvode till övriga styrelseledamöter, samt ersättning för utskottsarbete
 • val av revisor och eventuell revisorssuppleant, fastställande av arvode till revisor, samt riktlinjer för hur valberedningen ska utses, och valberedningsinstruktioner
 • ändringar av denna valberedningsinstruktion inför kommande årsstämma, i den mån det anses nödvändigt

Valberedningen har rätt att, på bolagets bekostnad, anlita rekryteringskonsulter eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningen skall utföra de uppgifter som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Cibus Nordics valberedning inför årsstämman 2024

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2023 utsett valberedning inför årsstämman 2024 som utgörs av följande personer:

 • Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden
 • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
 • Markus Dragicevic, utsedd av Dragfast AB
 • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Årsstämman 2024 förväntas preliminärt hållas den 15 april kl. 10:00 i Stockholm. 

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:

Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

E-mail patrick.gylling@sirius.fi