135 MEUR bond 2018

Emittent

Cibus Nordic Real Estate AB (publ).

Agent

Nordic Trustee & Agency AB (publ), Swedish Reg. No. 556882-1879, som Agent.

Utfärdande agent

Pareto Securities AB, som utfärdande agent.

Obligationerna i korthet

ISIN

SE0010740530

Utgivna obligationer

Sammanlagt 135.000.000 euro i sammanlagt huvudbelopp för seniora-icke säkerställda obligationer med rörlig ränta som förfaller 2021

Räntor

Räntan på obligationerna betalas med en rörlig ränta på tre månader EURIBOR plus 4,50% per år.

Initialt nominellt belopp

Obligationerna har ett nominellt belopp på 100 000 euro och den minsta tillåtna investeringen i obligationerna är 100 000 euro.

Återbetalningsdag

Den 26 maj 2021. Obligationen löses fullständigt in 9 juli 2020.

Överlåtbarhet

Obligationerna är fritt överlåtbara men obligationsinnehavarna kan vara föremål för köp- eller överföringsbegränsningar med avseende på obligationerna, i tillämpliga fall, enligt lokala lagar som en obligationsinnehavare kan vara föremål för.

Prospekt och villkor

Prospectus (engelska)

Terms and Conditions (engelska)

Återköpserbjudande

Pressmeddelande 2020-06-08: "Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av sina utestående EUR-obligationer och avser att emittera nya EUR-obligationer"

Tender information document (engelska)

Resultat av återköpserbjudande

Pressmeddelande 2020-06-11 "Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar obligationer om mEUR 135 och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet samt förtidsinlösen av befintliga obligationer"

Call option notice (engelska)