News

Here you can follow our press releases.

June 11, 2020
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar obligationer om mEUR 135 och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet samt förtidsinlösen av befintliga obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Obligationsemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Bolaget" eller "Cibus") har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om EUR 135 miljoner under ett ramverk om totalt EUR 175 miljoner. Obligationerna har en löptid om 3,25 år och en rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 450 baspunkter och slutligt förfall den 18 september 2023 (de "Nya Obligationerna"). Cibus avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Återköpserbjudandet

Cibus offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Cibus utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta 2018/2021, ISIN SE0010740530 och med utestående belopp om EUR 135 miljoner ("Obligationerna"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 (CEST) den 11 juni 2020. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om EUR 114 miljoner.

Cibus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,70% av nominellt belopp. Cibus kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas på eller omkring den 18 juni 2020.

Förtidsinlösen

Cibus meddelar vidare att Bolaget avser utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Obligationer som inte har återköpts i Återköpserbjudandet, i enlighet med klausul 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara 9 juli 2020 och inlösensbeloppet för varje Obligation kommer vara det tillämpliga inlösensbeloppet (som är 101,50 procent av Obligationernas nominella belopp), plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen (som är 2 juli 2020).

Skyldigheten för Cibus att återlösa Obligationerna är villkorad av att villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna uppfylls.

Med förbehåll för ovanstående villkor kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholm i samband med inlösen och sista dagen för att handla med Obligationerna kommer att vara på eller omkring den 30 juni 2020.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och som s.k. dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

Dealer managers, bookrunners och tender agents:

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +46 (0)8- 23 56 23, dcm_admin@danskebank.se

Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 708 580 453)

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 juni 2020 kl. 16:30 CEST.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 270 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Filer för nedladdning