Aktieägares personuppgifter

Information om behandling av aktieägares personuppgifter

Som aktieägare i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) (”Cibus”) behandlar Cibuspersonuppgifter om dig. Vi vill därför informera dig om vår behandling av dina personuppgifter och om vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen.

Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) ansvarar för att föra aktieboken i Cibus och är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i anslutning till det uppdraget. Om du vill veta mer om hur Euroclear behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta Euroclear.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

De personuppgifter som behandlas om dig som aktieägare inkluderar:
• Namn, personnummer och kontaktuppgifter.
• Information om ditt aktieinnehav (antal aktier och eventuella noteringar/information som enligt lag kopplas till varje aktiepost, t ex aktieslag).
• Uppgifter från eventuell kommunikation mellan dig och Cibus, inklusive uppgifter i styrelse- och stämmoprotokoll.

• I samband med bolagsstämma behandlas personuppgifterna för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Med vilken laglig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna behandlas för att Cibus ska fullgöra sina rättsliga förpliktelser som följer av lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning samt Cibus berättigade intresse av att hålla bolagsstämma samt administrera andra frågor som rör aktieägarna i bolaget.

Vi behandlar endast dina personuppgifter för det ändamål som uppgifterna samlats in för. Om vi skulle behöva behandla dina personuppgifter för något annat ändamål eller något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att informera dig om detta ändamål respektive inhämta ditt samtycke i förväg.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som Cibus måste lagra dem enligt lag. När du upphör att vara aktieägare i Cibus raderar vi dina uppgifter. Som nämnts, måste dock vissa uppgifter sparas under en längre tid enligt lag, däribland bolags-, aktie-, värdepappers- och skatterättslig lagstiftning.

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom Cibus-koncernen eller till tredje part om det krävs enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Vissa personuppgifter, som namn och information i styrelse- och stämmoprotokoll, kan komma att publiceras på Cibus webbplats.

Dina rättigheter

Cibus är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande rättigheter gentemot oss:

  • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om behandlingen av dina personuppgifter.
  • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.
  • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad.
  • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är svensk tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Kungsgatan 56
111 22 Stockholm
E-post: ir@cibusnordic.com

(1) Sedan den 25 maj 2018 gäller Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.