Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

maj 05, 2022
Kommuniké från extra bolagsstämma den 5 maj 2022 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 5 maj 2022 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) som hölls genom poströstningsförfarande fattades i huvudsak följande beslut:

  • Bolagsstämman beslutade om extra vinstutdelning i enlighet med förslag från styrelsen. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

    Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 0,24 EUR per aktie. Det beslutades att utdelning ska utbetalas månadsvis med elva delbetalningar där den första delbetalningen blir 0,04 EUR per aktie, den andra 0,02 EUR per aktie, den tredje 0,02 EUR per aktie, den fjärde 0,02 EUR per aktie, den femte 0,02 EUR per aktie, den sjätte 0,02 EUR per aktie, den sjunde 0,02 EUR per aktie, den åttonde 0,02 EUR per aktie, den nionde 0,02 EUR per aktie, den tionde 0,02 EUR per aktie och 0,02 EUR per aktie vid den elfte delbetalningen. Det beslutades att avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den 13 maj 2022, 22 juni 2022, 22 juli 2022, 24 augusti 2022, 23 september 2022, 24 oktober 2022, 23 november 2022, 22 december 2022, 24 januari 2023, 21 februari 2023 och 24 mars 2023. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 20 maj 2022, 30 juni 2022, 29 juli 2022, 31 augusti 2022, 30 september 2022, 31 oktober 2022, 30 november 2022, 30 december 2022, 31 januari 2023, 28 februari 2023 och 31 mars 2023.

    Detta medför att total utdelning per aktie som beslutades av extra bolagsstämman tillsammans med den utdelning per aktie som beslutades av årsstämman 2022, uppgår till 0,99 EUR per aktie.

    Bolagsstämman beslutade även att för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som beslutades av bolagsstämman att besluta om nyemission av aktier, i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt de datum för avstämningsdagar som anges ovan, ska utdelning lämnas med sådant belopp att utdelning per aktie alltjämt uppgår till summan av den utdelning per aktie som beslutades enligt denna punkt och den utdelning per aktie som beslutades av årsstämman 2022 för varje respektive angivet betalningstillfälle, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. Detsamma ska gälla aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner.

  • Bolagsstämman beslutade att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller med andra villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.