Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

april 20, 2022
Kommuniké från årsstämma den 20 april 2022 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 20 april 2022 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.

 • Årsstämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med förslag från styrelsen. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

  Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 0,75 EUR per aktie. Det beslutades att utdelning ska utbetalas månadsvis under året med tolv delbetalningar där den första delbetalningen blir 0,06 EUR per aktie, den andra 0,06 EUR per aktie, den tredje 0,06 EUR per aktie, den fjärde 0,06 EUR per aktie, den femte 0,06 EUR per aktie, den sjätte 0,07 EUR per aktie, den sjunde 0,06 EUR per aktie, den åttonde 0,06 EUR per aktie, den nionde 0,07 EUR per aktie, den tionde 0,06 EUR per aktie, den elfte 0,06 EUR per aktie och 0,07 EUR per aktie vid den tolfte delbetalningen. Avstämningsdagar för utdelning ska vara den 22 april 2022, 13 maj 2022, 22 juni 2022, 22 juli 2022, 24 augusti 2022, 23 september 2022, 24 oktober 2022, 23 november 2022, 22 december 2022, 24 januari 2023, 21 februari 2023 och 24 mars 2023. Utdelning beräknas betalas den 29 april 2022, 20 maj 2022, 30 juni 2022, 29 juli 2022, 31 augusti 2022, 30 september 2022, 31 oktober 2022, 30 november 2022, 30 december 2022, 31 januari 2023, 28 februari 2023 och 31 mars 2023.

  Det konstaterades att styrelsen har kallat till en extra bolagsstämma att hållas den 5 maj 2022 där styrelsen föreslår att bolagsstämman ska besluta om extra vinstutdelning för att den totala utdelningen ska uppgå till 0,99 EUR per aktie.

 • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 • Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och omvalde styrelseledamöterna Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Victoria Skoglund och Stefan Gattberg samt valde Nils Styf till ny ledamot. Årsstämman omvalde Patrick Gylling till styrelseordförande.

  Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor.

 • Årsstämman beslutade om att styrelsearvode ska utgå med 2 500 EUR per månad till vardera av styrelseledamöterna och att arvode ska utgå med 5 000 EUR per månad till styrelseordföranden.

 • Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till medarbetare i bolaget. Incitamentsprogrammet utgörs av ett teckningsoptionsprogram.

  Årsstämman beslutade vidare, för att möjliggöra sina förpliktelser under teckningsoptionsprogrammet, om emission av teckningsoptioner samt om överlåtelse av teckningsoptioner. Maximalt kan 500 000 teckningsoptioner komma att emitteras inom ramen för teckningsoptionsprogrammet.

 • Årsstämman beslutade att godkänna ersättningsrapporten.

 • Det noteras att styrelsen har återkallat ett antal förslag till beslut som var avsedda att behandlas på årsstämman. Detta offentliggjordes genom pressmeddelande den 11 april 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 400 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.