Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

mars 17, 2023
Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 klockan 10.00 i 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm.

Styrelsen har, i enlighet med Bolagets bolagsordning, beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt även genom poströstning före bolagsstämman.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill delta i årsstämman ska:

- dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 12 april 2023,
- dels senast fredagen den 14 april 2023 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman. Anmälan görs skriftligen till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm eller via e-post till pia-lena.olofsson@cibusnordic.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden.

Poströstning

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com, och följa de anvisningar som anges däri. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 14 april 2023. Poströstningsformuläret ska skickas antingen med e-post till pia-lena.olofsson@cibusnordic.com eller med post till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är införd i framställningen av aktieboken per onsdagen den 12 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 14 april 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Kopia på fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev eller per e-post till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 48 441 792 aktier, motsvarande 48 441 792 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation eller (iii) avser Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida www.cibusnordic.com under rubriken "Aktieägares personuppgifter" (som finns under avsnittet "Investerare" och rubriken "Aktien").

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller flera justeringspersoner.
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av förslag till dagordning.
 7. Anförande av den verkställande direktören.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 9. Beslut angående:
  a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
  b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna; och
  c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 11. Val av:
  a. styrelse; och
  b. revisorer.
 12. Beslut om valberedningsinstruktion.
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.
 15. Beslut om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner.
 16. Godkännande av ersättningsrapport.
 17. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Fredrik Lundén, Advokatfirman Cederquist, ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 9 (b) - Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt vid utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av tillgängliga vinstmedel om 477 119 911 EUR utdelas ett belopp om 0,90 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 43 597 612,80 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske månadsvis under året med tolv delbetalningar. Den första delbetalningen föreslås bli 0,07 EUR per aktie, den andra 0,07 EUR per aktie, den tredje 0,08 EUR per aktie, den fjärde 0,07 EUR per aktie, den femte 0,07 EUR per aktie, den sjätte 0,08 EUR per aktie, den sjunde 0,07 EUR per aktie, den åttonde 0,08 EUR per aktie, den nionde 0,08 EUR per aktie, den tionde 0,07 EUR per aktie, den elfte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid den tolfte delbetalningen. Avstämningsdagar för betalning av utdelning föreslås bli den 24 april 2023, 24 maj 2023, 22 juni 2023, 24 juli 2023, 24 augusti 2023, 22 september 2023, 24 oktober 2023, 23 november 2023, 20 december 2023, 24 januari 2024, 22 februari 2024 och 21 mars 2024. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 2 maj 2023, 31 maj 2023, 30 juni 2023, 31 juli 2023, 31 augusti 2023, 29 september 2023, 31 oktober 2023, 30 november 2023, 29 december 2023, 31 januari 2024, 29 februari 2024 och 28 mars 2024.

Första gången utbetalning av utdelning kan ske på de aktier som kan komma att emitteras med stöd av emissionsbemyndigandet enligt punkten 13 nedan är vid den utbetalningsdag som infaller efter den första avstämningsdagen efter det att de nya aktierna har registrerats av Bolagsverket och blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Detta medför att total utdelning som föreslås beslutas (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdagen för utdelning vid det första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan) maximalt kan uppgå till 47 957 373,90 EUR.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen har lagt fram följande förslag till arvode för styrelse och revisorer:

A. Styrelsearvoden ska utgå med 183 600 EUR (föregående år 180 000 EUR), fördelat med 61 200 EUR (60 000 EUR) till styrelsens ordförande och 30 600 EUR (30 000 EUR) per ledamot. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.
B. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelse och revisorer  

Valberedningen har lagt fram följande förslag till stämman:

A. Att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem.
B. Att antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter.

Omval av styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma:

A. Stefan Gattberg (styrelseledamot sedan 2020)
B. Patrick Gylling (styrelseledamot och ordförande sedan 2018)
C. Elisabeth Norman (styrelseledamot sedan 2018)
D. Victoria Skoglund (styrelseledamot sedan 2021)
E. Nils Styf (styrelseledamot sedan 2022)

Omval av styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma:

F. Patrick Gylling

Nyval av PricewaterhouseCoopers AB ("PwC") som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma, i enlighet med styrelsens rekommendation.

För det fall årsstämman väljer PwC som revisionsbolag har PwC meddelat att Johan Rippe kommer utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 - Beslut om valberedningsinstruktion

Valberedningen föreslår följande:

Bolagets valberedning ska bestå av styrelsens ordförande samt tre ytterligare ledamöter som representerar de tre röstmässigt största aktieägarna.

- De tre största aktieägarna kommer att kontaktas av styrelsens ordförande baserat på ägarstatistik per den sista bankdagen i augusti. Efter att aktieägarna kontaktats har de 14 dagar på sig att informera ordföranden om de vill delta i valberedningens arbete. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot till valberedningen kommer nästa röstmässigt största aktieägare få en vecka på sig att utse en ledamot. Namnen på styrelseordföranden jämte de tre ledamöterna, och de ägare de företräder, offentliggörs så snart valberedningen utsetts, vilket ska ske senast sex månader innan årsstämman. Om vid detta tillfälle inte tre ägare anmält önskan att delta i valberedningen ska valberedningen bestå av färre än fyra medlemmar.
- Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att en ny valberedning utsetts.
- Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna beslutar om annat, vara den ledamot som utsetts av den största aktieägaren. Det första mötet ska dock öppnas av bolagets styrelseordförande. Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter.
- För det fall en väsentlig förändring i ägarstrukturen sker, och en aktieägare därefter räknas till en av de tre största aktieägarna, har aktieägaren möjlighet att framställa önskemål om att delta i valberedningens arbete. Denne aktieägare ska sedan, enligt valberedningens bestämmande, erbjudas en plats i valberedningen, antingen genom att ersätta den aktieägare som har minst röster, eller genom att valberedningen utökas med ytterligare en ledamot. Ägarförändringar som sker närmare än två månader innan årsstämman ska inte beaktas. Antalet ledamöter i valberedningen ska dock aldrig överstiga fem. Om en ledamot av andra skäl lämnar valberedningen innan dennes arbete avslutats, eller upphör att företräda aktieägaren som utsåg ledamoten, har aktieägaren som utsåg ledamoten rätt till att utse en ny ledamot. Alla förändringar inom valberedningen ska offentliggöras så snart dessa inträffar.

Inför årsstämman ska valberedningen förbereda och föreslå:

- Val av ordförande för årsstämman
- Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
- Arvode till styrelsens ordförande, arvode till övriga styrelseledamöter, samt ersättning för utskottsarbete
- Val av revisor och eventuell revisorssuppleant, fastställande av arvode till revisor
- Ändringar av denna valberedningsinstruktion inför kommande årsstämma, i den mån det anses nödvändigt
- Valberedningen har rätt att, på bolagets bekostnad, anlita rekryteringskonsulter eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningen skall utföra de uppgifter som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Ovan principer för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vidare innebär förslaget att emission får ske mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, eller med andra villkor. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Syftet med bemyndigandet, och skälet till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att fortlöpande kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra för Bolaget att, helt eller delvis, finansiera eventuella framtida förvärv genom att emittera aktier som likvid i samband med avtal om förvärv alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna aktier att Bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, dvs. intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på uppdrag av Bolaget får priset för aktierna dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod aktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avlämningsdagen till Cibus ligger utanför kursintervallet. Betalning för aktierna ska erläggas kontant.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att överlåta egna aktier. Överlåtelse av aktier får ske med högst det totala antalet egna aktier som Bolaget vid var tid innehar. Överlåtelser får ske på eller utanför Nasdaq Stockholm, innefattande en rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse av aktier utanför Nasdaq Stockholm ska ske till ett pris i kontanter eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tidpunkten för överlåtelsen på de aktier i Bolaget som överlåts, med den eventuella avvikelse som styrelsen finner lämplig i det enskilda fallet.

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen större möjligheter att kunna anpassa Bolagets kapitalstruktur och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde samt att möjliggöra för Bolaget att, helt eller delvis, finansiera eventuella framtida förvärv på ett kostnadseffektivt sätt genom betalning med Bolagets egna aktier.

Punkt 15 - Beslut om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") föreslår att årsstämman 2023 fattar beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogrammet") för medarbetare i Cibus. Syftet med Teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan medarbetare och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan medarbetare och aktieägare i Cibus. Styrelsen har för avsikt att årligen föreslå liknande teckningsoptionsprogram för relevanta medarbetare i Cibus vid kommande årsstämmor framöver.

 1. Emission av teckningsoptioner och deltagare
  1.1 Cibus ska emittera högst 386 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogrammet. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Cibus Finland Real Estate AB, org. nr 559121-3284, ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet att enligt punkt 2 nedan överlåta teckningsoptionerna till medarbetare i Cibus i enlighet med den fördelning som framgår av punkt 1.3. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.
  1.2 Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
  1.3 Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma medarbetare i Cibus. Bolagets verkställande direktör ska ha rätt att förvärva upp till 66 000 teckningsoptioner, övriga medlemmar i bolagsledningen (upp till fem personer) ska ha rätt att förvärva upp till 44 000 teckningsoptioner per person och övriga anställda (upp till fem personer) ska ha rätt att förvärva upp till 20 000 teckningsoptioner per person.
  1.4 Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska endast tillkomma de medarbetare i Cibus som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig, blivit uppsagda eller vars anställning upphört på annat sätt. Teckningsoptioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare. För sådana förvärv ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bl.a. att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.
 2. Överlåtelse av teckningsoptioner
  Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagarna till ett marknadsmässigt pris. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är cirka 2,41 euro per teckningsoption, enligt en preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 10,23 euro[1], vilket motsvarade stängningskursen för Cibus aktie den 14 mars 2023, samt ett antagande om en teckningskurs om 11,25 euro per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om en riskfri ränta om 2,7 procent och en volatilitet om 30 procent.
 3. Tid och kurs för teckning av aktier
  3.1 Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) stamaktie av serie A ("stamaktie") i Cibus till en teckningskurs i euro om 110 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Cibus stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 28 april - 5 maj 2023[2]. Om Cibus har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden. Teckning av stamaktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna (se Bilaga 1) kan ske under följande perioder:
  (i) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2026, dock tidigast den 13 april 2026 och senast den 5 juni 2026,
  (ii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 juni 2026, dock tidigast den 13 juli 2026 och senast den 21 augusti 2026,
  (iii) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari-30 september 2026, dock tidigast den 12 oktober 2026 och senast den 4 december 2026, och
  (iv) en tvåveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 januari-31 december 2026, dock tidigast den 18 januari 2027 och senast den 19 mars
  3.2 Teckning av stamaktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Cibus är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.
  3.3 Antalet stamaktier som teckningsoptionerna berättigar till och teckningskursen kan komma att omräknas i händelse av, bland annat, vinstutdelningar, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns i Bilaga 1 till förslaget. De nya stamaktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
 4. Ökning av aktiekapitalet, utspädning samt kostnader m.m.
  4.1 Vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna kan 386 000 nya stamaktier ges ut, motsvarande en ökning av Cibus aktiekapital med 3 860 euro. En sådan ökning motsvarar en utspädning av aktieägarnas innehav med cirka 0,79 procent av det totala antalet stamaktier i bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren. Den del av teckningskursen för teckningsoptionerna som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden.
  4.2 Cibus har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogrammet än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna etc.
 5. Förköpsrätt
  Optionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet att före det att överlåtelse av optionerna sker eller optionerna på annat sätt avyttras till tredje man, först erbjuda Cibus att återköpa optionerna till det lägre av det initiala optionspriset och marknadsvärdet för optionerna beräknat enligt gängse värderingsprinciper genom att värdera enligt Black & Scholes värderingsmodell. Optionerna ska vidare omfattas av en rätt för bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i eller uppdrag för bolaget upphör under programmets löptid. Ett sådant erbjudande om återköp av optionerna ska lämnas till antingen (i) det lägre av det initiala optionspriset och marknadsvärdet för optionerna eller (ii) marknadsvärdet för optionerna, beroende på omständigheterna i samband med att anställningen upphörde och deltagarens befattning.
 6. Förslagets beredning m.m.
  6.1 Teckningsoptionsprogrammet har beretts av bolagets styrelse och behandlats vid styrelsemöten under våren 2023. Ingen av deltagarna har haft ett väsentligt inflytande över Teckningsoptionsprogrammets slutliga utformning.
  6.2 Förutom det föreslagna Teckningsoptionsprogrammet har Cibus tre utestående teckningsoptionsprogram som inrättades 2020, 2021 respektive 2022 för Cibus bolagsledning. Teckningsoptionsprogrammen som inrättades 2020 respektive 2021 riktades inte till bolagets verkställande direktör (för en närmare beskrivning av utestående teckningsoptionsprogram, se Cibus ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022). Utöver detta finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Cibus.
 7. Särskilt bemyndigande för styrelsen
  Cibus styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 - Godkännande av ersättningsrapport

Styrelsen föreslår att stämman godkänner rapporten över ersättningar till verkställande direktören och styrelsen för räkenskapsåret 2022.

Övrig information

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 och 14 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 15 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämma företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande samt information om föreslagna styrelseledamöter hålls idag tillgängliga på Bolagets hemsida www.cibusnordic.com. Styrelsens fullständiga förslag och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning hålls tillgängliga på Bolagets hemsida och hos Bolaget senast från och med torsdagen den 30 mars 2023.

[1] 116,15 kronor omräknat till euro baserat på Sveriges Riksbanks officiella SEK/EUR kurs den 14 mars 2023.

[2] Genomsnittlig aktiekurs kommer att omräknas till euro baserat på Sveriges Riksbanks officiella SEK/EUR kurs.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

_____________________

Stockholm, mars 2023
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
Styrelsen

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning