Nyheter

Här kan du följa våra pressmeddelanden.

augusti 22, 2022
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) överväger att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer och lanserar ett återköpserbjudande

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har givit Danske Bank och Swedbank i uppdrag att i egenskap av joint bookrunners arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 24 augusti. Syftet är att undersöka möjligheten att emittera EUR-denominerade seniora icke säkerställda gröna obligationer med en löptid om 3 år ("De Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna") under Cibus existerande MTN-program. En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Likviden från emissionen av De Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna kommer att användas för finansiering eller refinansiering av gröna fastigheter i enlighet med Cibus "green bond framework" daterat maj 2020 samt att refinansiera de utestående Obligationer som definieras nedan. Länk till det gröna ramverket samt second opinion finns att tillgå på nedanstående länkar. 

Grönt ramverk: https://www.cibusnordic.com/media/203709/cibus-green-bond-framework-may-2020-final-1.pdf 
Second opinion: https://www.cibusnordic.com/media/203708/cibus-green-bond-framework-second-party-opinion-final-1.pdf 

I samband med den potentiella transaktionen så erbjuder Cibus innehavare av Bolagets SEK-obligationer med ISIN SE0014453130 ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 101,85% av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta ("Återköpserbjudandet"). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument daterat 22 augusti 2022 som finns tillgängligt på länken nedan ("Återköpsdokumentet"). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 25 augusti 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 1 september 2022. Bolagets återköp av Obligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av De Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna. Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer att vara berättigade till prioriterad tilldelning av De Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Länk till Återköpsdokumentet: https://www.cibusnordic.com/media/209710/cibus_tender_information_document_2022.pdf 

Villkorat av genomförandet av en framgångsrik emission av de Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna kan Cibus komma att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de Obligationer som inte blev återköpta i enlighet med Återköpserbjudandet, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna. Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 101,58% av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Danske Bank och Swedbank agerar s.k. bookrunners i samband med en emission av de Den Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationen samt s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:

Danske Bank: +46 (0)8- 23 56 23, dcm_sweden@danskebank.se
Swedbank: liabilitymanagement@swedbank.se

22 augusti 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2022 kl. 10:15 CEST.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning