News

Here you can follow our press releases.

April 28, 2023
Ökat antal aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Det totala antalet aktier och röster i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har under april 2023 ökat som ett resultat av en riktad nyemission som beslutades av styrelsen den 23 mars 2023 och godkändes av extra bolagsstämma den 20 april 2023. Emissionen genomfördes för att (i) skapa förutsättningar för Bolaget att återköpa hela eller delar av Bolagets obligationslån och/eller på annat sätt hantera återbetalning av kommande obligationsförfall i september 2023, (ii) minska Bolagets nettoskuldsättning och därmed räntekostnaderna och (iii) fortsätta investera i planerade och värdeskapande ESG-projekt i befintliga fastigheter. Den riktade nyemissionen medförde en ökning av antalet aktier och röster i Cibus med 8 804 348 och en ökning av aktiekapitalet i Cibus med 88 043,48 EUR. Antalet aktier och röster i Cibus uppgår därmed till 57 246 140 och aktiekapitalet i Cibus uppgår till 572 461,40 EUR per den 28 april 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publicering av detta pressmeddelande.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning