Articles of Association

N.B. Then English text is an unofficial translation.

BOLAGSORDNING
Organisationsnummer: 559135-0599

§ 1 Firma / Name of the Company
Bolagets firma är Cibus Nordic Real Estate AB (publ). Bolaget är publikt.

The name of the company is Cibus Nordic Real Estate AB (publ). The company is a public limited company.

§ 2 Säte / Registered office
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun.

The registered office of the company is situated in Stockholm.

§ 3 Verksamhet / Objectives of the company
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom vars huvudsakliga inriktning är handel.

The company shall directly or indirectly own and manage intangible property whose main orientation is trade.

§ 4 Aktiekapital / Share capital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 250 000 euro och högst 1 000 000 euro.

The share capital shall be not less than EUR 250,000 and not more than EUR 1,000,000.

§ 5 Antalet aktier / Shares
Antalet aktier skall vara lägst 25 000 000 och högst 100 000 000.

The number of shares shall be not less than 25,000,000 and not more than 100,000,000.

§ 6 Styrelse / The board of directors
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter med högst två suppleanter.

The board of directors shall comprise of not less than 3 and not more than 8 members with a maximum of 2 alternate members.

§ 7 Revisor / Auditor
För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska en revisor utses eller ett registrerat revisionsbolag.

For the review of the company's annual report and the administration of the board of directors and the CEO, one auditor or one registered accounting firm shall be appointed.

§ 8 Rätt att deltaga i bolagsstämma / Right to attend a general meeting

För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

In order to attend the meeting, shareholders must notify the company of their intention to participate at the latest on the day indicated in the in the announcement of the meeting. This latter date shall not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummers Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and shall not be earlier than five working days before the meeting.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

Shareholders may be accompanied by one or two assistants at the meeting provided that the shareholder has notified the company hereof in accordance with the above paragraph.

§ 9 Kallelse till bolagsstämma / Notice to general meeting
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

Notice to attend general meetings shall be published in Post- och Inrikes Tidningar (the Swedish Official Gazette) and be kept available on the company's website. At the time of the notice, an announcement with information that the notice has been issued shall be published in Svenska Dagbladet.

§ 10 Ärenden på årsstämman / Annual general meeting
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

The following matters shall be addressed at the annual general meeting:

1. Val av ordförande vid stämman.
Election of a chairman of the meeting.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
Preparation and approval of the voting register.

3. Val av en eller flera justeringsmän.
Election of one or more persons to attest the minutes.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
Determination of whether the meeting was duly convened.

5. Godkänna förslag till dagordning.
Approval of the proposed agenda.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Presentation of the annual report and auditor's report and, where applicable, the consolidated financial statements and auditor's report for the group.

7. Beslut angående:
Resolutions regarding:
a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
Adoption of the income statement and balance sheet and, where applicable, the consolidated income statement and consolidated balance sheet;
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen;
Allocation of the company's profit and loss according to the adopted balance sheet and, when applicable, the adopted consolidated balance sheet;
c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
Discharge from liability for board members and the managing director.

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
Determination of fees for the board of directors and the auditors.

9. Val av:
Election of:
a. Styrelse och eventuella styrelsesuppleanter;
Board member and any alternate members;
b. Revisorer och eventuella revisionssuppleanter när så skall ske.
Auditors and alternates when applicable.

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Any other business incumbent on the meeting according to the Companies Act or the articles of association.

§ 11 Räkenskapsår / Financial year
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari - 31 december.

The Company's financial year shall be 1 January - 31 December.

§ 12 Avstämningsförbehåll / Central security depository clause
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

The Company's shares shall be registered with a central security depository register, pursuant to the Swedish financial instruments accounts act (SFS 1998:1479).

§ 13 Poströstning / Voting by post
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

The board of directors may resolve, ahead of a general meeting of shareholders, that the shareholders shall be entitled to exercise their voting rights by post prior to the general meeting.
______________

Antagen på årsstämma den 24 april 2020

These articles of association were adopted by the annual general meeting on 24 April 2020