News

Here you can follow our press releases.

September 14, 2020
Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 september 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 14 september 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) som hölls genom poströstningsförfarande fattades i huvudsak följande beslut:

  • Bolagsstämman beslutade om vinstutdelning i enlighet med ett förslag från styrelsen. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Bolagsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 0,67 EUR per aktie. Det beslutades att utbetalning av utdelningen ska ske under året med sju delbetalningar. Det beslutades att avstämningsdagar för utbetalning av utdelningen ska vara den 23 september 2020, 23 oktober 2020, 23 november 2020, 21 december 2020, 22 januari 2021, 19 februari 2021 och 24 mars 2021. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 30 september 2020, 30 oktober 2020, 30 november 2020, 30 december 2020, 29 januari 2021, 26 februari 2021 och 31 mars 2021.

Vidare beslutades det att för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som beslutades om på årsstämman att besluta om nyemission av aktier, i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt ovan nämnda datum, att utdelning ska lämnas med sådant belopp att utdelning alltjämt uppgår till ovan nämnda belopp per aktie för varje angivet utbetalningstillfälle, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande 280 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.