News

Here you can follow our press releases.

May 11, 2022
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) erbjuder återköp av teckningsoptioner

Styrelsen i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för program 2019/2022 av del av teckningsoptionerna.

Cibus styrelse har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavare av teckningsoptioner inom ramen för program 2019/2022 av del av teckningsoptionerna. Erbjudandet omfattar endast hur lösen av teckningsoptionerna ska hanteras och innebär ingen ändring av villkoren för teckningsoptionerna eller programmet. Erbjudandet är villkorat av att teckningsoptionsinnehavaren återinvesterar del av återköpsvederlaget i aktier i Cibus genom utnyttjande av de teckningsoptioner som behålls.

Årsstämman beslutade i april 2019 om att anta ett teckningsoptionsprogram om tre år för Bolagets verkställande direktör, Sverker Källgården. Totalt emitterades 186 600 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier under delar av perioden 15 april 2022 - 15 juni 2023. Per dagen för detta pressmeddelande är 186 600 teckningsoptioner utestående inom programmet.

Styrelsen har beslutat att Bolaget ska lämna erbjudande om återköp av teckningsoptioner inom ramen för program 2019/2022 mot ett marknadsmässigt vederlag. Likviden från återköpen ska delvis användas för att kunna täcka finansieringen av lösen av resterande teckningsoptioner.

Motivet till erbjudandet är att underlätta för teckningsoptionsinnehavaren inom ramen för programmet 2019/2022 att utnyttja sina teckningsoptioner jämfört med om teckningsoptionsinnehavaren hade finansierat utnyttjandet av teckningsoptionerna själv.

Erbjudandet medför inga ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för Bolaget och innebär därutöver inte en större administrativ hantering för Bolaget. Dessutom minskar utspädningseffekten av att en del av teckningsoptionerna inom ramen för programmet 2019/2022 återköps istället för att utnyttjas för teckning av aktier.

Om innehavaren av teckningsoptioner inom ramen för programmet 2019/2022 skulle acceptera erbjudandet fullt ut, skulle återköpet omfatta 144 808 teckningsoptioner och likviden för erbjudandet, baserat på nuvarande aktiepris om 208,2 kronor, uppgå till cirka 13,8 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

_____________________

Stockholm, maj 2022

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning