News

Here you can follow our press releases.

November 22, 2022
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) emitterar obligationer om EUR 70m

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Obligationsemission

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har framgångsrikt emitterat seniora icke säkerställda obligationer om 70 miljoner Euro under sitt MTN-program (de "Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna"). De Nya Seniora Icke Säkerställda Obligationerna har en löptid om 3 år och löper med en ränta om 3 månaders EURIBOR + 700 baspunkter och med slutligt förfall 1 december 2025. Cibus avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Icke Säkerställda Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för företagsobligationer.

Återköpserbjudandet

Cibus kommer offentliggöra resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Cibus utestående seniora icke säkerställda obligationer med rörlig ränta 2020/2023, ISIN SE0014479366 och med utestående belopp om 135 miljoner Euro ("Obligationerna"). Återköpserbjudandet löper ut kl. 12.00 (CET) den 23 november 2022. Bolaget återkommer separat kring totalt accepterat återköp av Obligationer. Cibus avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet är 101,00 procent av nominellt belopp. Cibus kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas på eller omkring den 1 december 2022.

Nordea Bank Abp och OP Corporate Bank har gemensamt agerat s.k. bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna och som s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå har agerat legal rådgivare till Bolaget.

Dealer Managers:

Nordea Bank Abp: nordealiabilitymanagement@nordea.com
OP Corporate Bank plc: liabilitymanagement@op.fi 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2022 kl. 16.00 CET.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) | Kungsgatan 56 | 111 22 Stockholm | Sverige Tel: +46 (0)761 444 888 |
Org nr. 559135-0599 | www.cibusnordic.com

Filer för nedladdning