News

Here you can follow our press releases.

May 23, 2023
Cibus begär inlösen av utestående obligationer 2020/2023 med ISIN: SE0014479366

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus") tillkännager härmed sin avsikt att utnyttja sin rätt att göra en frivillig förtida återlösen av Cibus seniora icke-säkerställda obligationslån med rörlig ränta 2020/2023 och med ISIN SE0014479366 ("Obligationerna") i enlighet med klausul 9.3 (Voluntary total redemption (call option)) i villkoren för Obligationerna. 

Datumet för inlösen kommer att vara 19 juni 2023 och inlösensbeloppet för varje Obligation kommer vara det tillämpliga inlösensbeloppet (som är 100,10 procent av Obligationernas nominella belopp), plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen (som är 12 juni 2023).

Obligationerna kommer att avnoteras från företagsobligationslistan på Nasdaq Stockholm i samband med inlösen och sista handelsdagen kommer att vara på eller omkring den 7 juni 2023.

Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

23 maj 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 708 580 453 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som är angiven av Cibus nyhetsdistributör beQuoted vid publicering av detta pressmeddelande.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning