News

Here you can follow our press releases.

August 19, 2020
Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 september 2020 som hålls genom poströstningsförfarande.

Poströstning

På grund av rådande omständigheter med hänvisning till Covid-19 har styrelsen i Cibus beslutat att genomföra bolagsstämman endast genom ett poströstningsförfarande i enlighet med § 22 i lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare kan utöva sina rättigheter på bolagsstämman genom att i förväg rösta på de punkter som finns på dagordningen och lämna in sina frågor till bolaget i samband med bolagsstämman enligt instruktionerna nedan.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämma ska:

  • Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 4 september 2020, och

  • Dels skicka ifyllt poströstningsformulär till Bolaget så att detta är mottaget senast fredagen den 11 september 2020. Utövandet av rösträtt i enlighet med poströstningsförfarandet kommer att betraktas som en anmälan från aktieägaren om att delta i bolagsstämman.

Ifyllt poströstningsformulär ska skickas via e-post till pia-lena.olofsson@cibusnordic.com eller skriftligt till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige. I poströstningsformuläret ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud. Poströstningsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd tisdagen den 8 september 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före tisdagen den 8 september 2020 bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

För aktieägare som önskar delta genom befullmäktigat ombud, dvs. där sådant befullmäktigat ombud skickar in poströstning eller frågor på uppdrag av aktieägaren, finns ett fullmaktsformulär tillgängligt på Bolagets webbplats. Aktieägare som deltar genom befullmäktigat ombud måste skicka in fullmaktsformuläret tillsammans med poströstningsformuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com och sänds till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 37 320 000 aktier, motsvarande 37 320 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige eller via e-post till pia-lena.olofsson@cibusnordic.com senast fredagen den 4 september 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget, senast onsdagen den 9 september 2020. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress, samt kommer hållas tillgängliga för aktieägarna på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com.

Behandling av personuppgifter

I samband med bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, poströstningsformuläret, anmälan om deltagande i bolagsstämman samt uppgifter om ombud och ställföreträdare kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för bolagsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats www.cibusnordic.com under rubriken "Shareholders' personal data" (som finns under avsnittet "Investors" och rubriken "The Share").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Val av en eller två personer att justera protokollet.

5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

6. Godkännande av dagordning.

7. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdagar för denna.

8. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Advokat Christoffer Benninge ska väljas till ordförande vid bolagsstämman. Richard Katzman utses till sekreterare.

Punkt 4 - Val av en eller två personer att justera protokollet

Det föreslås att följande personer utses att justera protokollet:

A. Marjan Dragicevic

B. Johan Henriks, representerande Länsförsäkringar Fonder

Punkt 7 - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdagar för denna

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att av tillgängliga vinstmedel om 253 409 508 EUR utdelas ett belopp om 0,67 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 25 004 400 EUR. Utbetalning av utdelningen föreslås ske månadsvis under året med sju delbetalningar. Den första delbetalningen föreslås bli 0,22 EUR per aktie, den andra 0,07 EUR per aktie, den tredje 0,07 EUR per aktie, den fjärde 0,08 EUR per aktie, den femte 0,07 EUR per aktie, den sjätte 0,08 EUR per aktie och 0,08 EUR per aktie vid det sjunde tillfället. Avstämningsdagar för betalning av utdelning föreslås bli den 23 september 2020, 23 oktober 2020, 23 november 2020, 21 december 2020, 22 januari 2021, 19 februari 2021 och 24 mars 2021. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 30 september 2020, 30 oktober 2020, 30 november 2020, 30 december 2020, 29 januari 2021, 26 februari 2021 och 31 mars 2021.

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet som beslutades om på årsstämman att besluta om nyemission av aktier, i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast därpå enligt ovan nämnda datum, föreslås bolagsstämman besluta att utdelning ska lämnas med sådant belopp att utdelning alltjämt uppgår till ovan nämnda belopp per aktie för varje angivet utbetalningstillfälle, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

Detta medför att total utdelning som föreslås beslutas (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdagen för utdelning vid det första delbetalningstillfället som föreslås enligt ovan) maximalt kan uppgå till 27 504 840 EUR.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Övrig information

Årsredovisningen, revisionsberättelsen samt styrelsens fullständiga förslag och därtill fogade motiverade yttranden finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

_____________________

Stockholm, augusti 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande 280 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.