News

Here you can follow our press releases.

September 22, 2023
Cibus Nordics valberedning inför årsstämma 2024

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2023 utsett valberedning inför årsstämman 2024 som utgörs av följande personer:

  • Olof Nyström, utsedd av Fjärde AP-fonden
  • Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ)
  • Markus Dragicevic, utsedd av Dragfast AB
  • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

I Cibus Nordic ska valberedningen utgöras av fyra medlemmar där en av medlemmarna ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen utses baserat på de största aktieägarnas rösträtt sista handelsdagen i augusti 2023. Olof Nyström har utsetts till ordförande för valberedningen.

Valberedningens uppgift är att förbereda och föreslå årsstämman:

  • Val av ordförande på årsstämman
  • Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och antal styrelseledamöter
  • Arvode till styrelsens ordförande, arvode till övriga ledamöter, samt ersättning för utskottsarbete
  • Val av revisor och eventuell revisorssuppleant, fastställande av arvode till revisor
  • Ändringar i valberedningsinstruktionerna inför kommande årsstämma, i den mån det anses nödvändigt
  • Valberedningen har rätt att, på bolagets bekostnad, anlita rekryteringskonsulter eller andra externa konsulter som valberedningen anser nödvändiga för att kunna fullgöra sina uppgifter. Valberedningen skall utföra de uppgifter som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar

Årsstämman 2024 förväntas preliminärt hållas den 15 april kl. 10:00 i Stockholm.

22 september 2023

För mer information och nomineringsförslag, vänligen kontakta:
Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
E-mail patrick.gylling@sirius.fi

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 450 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop Sverige, Lidl och S-gruppen.

Filer för nedladdning