News

Here you can follow our press releases.

March 18, 2020
Valberedningens förslag till styrelse i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Valberedningen föreslår att Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Johanna Skogestig och Jonas Ahlblad omväljs som ledamöter i styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) samt att Stefan Gattberg väljs som ny styrelseledamot. Vidare föreslår valberedningen omval av Patrick Gylling som styrelseordförande.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma ska uppgå till fem personer.

Stefan Gattberg, som föreslås som ny styrelseledamot, är född 1981 och är grundare av Altaal AB, ett oberoende privatägt investmentbolag som investerar i alternativa tillgångar såsom fastigheter, infrastruktur och fartyg samt private equity. Han innehar en juristexamen från Lunds universitet och en examen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Innan grundandet av Altaal var han chef för Investment Banking-avdelningen hos Pareto Securities AB mellan 2014 - 2019. Mellan 2008 - 2013 arbetade Stefan Gattberg på Skuld Group (ett världsledande marint försäkringsbolag), där han blev dess VD 2010. Förutom att vara bekant med fastighetsbranschen i både Finland och Sverige, bidrar Stefan Gattberg med insiktsfull kunskap om kapitalmarknader.

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med ett belopp om totalt 13 500 EUR per månad, fördelat med 4 500 EUR per månad till styrelsens ordförande och 2 250 EUR per månad till respektive övrig stämmovald styrelseledamot.

Valberedningens samtliga förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och förslagen samt motivering till förslaget om styrelsens sammansättning kommer också samtidigt att finnas tillgängliga på bolagets hemsida.

Nuvarande valberedning består av Matti-Pekka Sävelkoski (SFC Holding S.à r.l), Olof Nyström (Fjärde AP-fonden), Jussi Nyrölä (Talomon Capital) och Patrick Gylling (styrelseordförande i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)).

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)s årsstämma kommer att äga rum den 24 april klockan 09.30 på City Conference Center, Norra Latin, Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.

18 mars 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 250 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.