News

Kommuniké från extra bolagsstämma den 23 januari 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 23 januari 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

  • Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för extra bolagsstämman, det vill säga 6 220 000 aktier kan komma att emitteras.
  • Det beslutades att, i enlighet med styrelsens förslag, för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet att emittera nya aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som beräknas utbetalas den 31 mars 2020, vilket beslutats av årsstämman, det vill säga den 24 mars 2020, ska utdelning lämnas med sådant belopp att utdelning alltjämt uppgår till 0,22 EUR per aktie, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. Detta innebär en ytterligare utdelning om totalt 1 368 400 EUR vid maximalt utnyttjande av styrelsens bemyndigande att emittera aktier. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

23 januari 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
+46 (0) 761 444 888
Sverker.kallgarden@cibusnordic.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 10.40 CET den 23 januari 2020.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagliga varuhuskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 140 fastigheter i Finland. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

February 14, 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 27 februari kl. 9:30. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.

February 14, 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on February 27, 2020 at 9.30 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the forth quarter 2019 in English.

January 31, 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today closed the acquisition of a property located in Virrat and fully let to Tokmanni. The acquisition was signed and announced in June 2019.

January 23, 2020
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma den 23 januari 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

January 23, 2020
Regulatory

At the extraordinary general meeting held on 23 January 2020 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) the main resolutions passed were the following:

December 20, 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today signed the acquisition of a grocery store property. The property is under development and transaction is targeted to close in May 2020 upon completion.

December 18, 2019
Regulatorisk

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 januari 2020 klockan 09.30 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)s lokaler på Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige.

December 12, 2019
Regulatory

Cibus takes another step in building the company by hiring Lauri Tiensuu as CIO of Finland, responsible for managing the company's investment activity in Finland. Lauri joins Cibus from Finnish investment bank Advium Corporate Finance Ltd, where he has since 2012 advised clients in real estate transactions. Lauri will join the senior management group of the company and report to the CEO Sverker Källgården, taking up his position on the 7th of January 2020.

December 04, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today concluded the acquisition of a portfolio of three daily goods properties.

November 15, 2019
Regulatorisk

Juli - september 2019 (jämfört med juli - september 2018)

· Hyresintäkter uppgick till 13 154 TEUR (12 568)

· Driftnettot uppgick till 12 476 TEUR (12 052)

· Förvaltningsresultat uppgick till 7 285 TEUR (7 203)

· Periodens resultat uppgick till 5 474 TEUR (6 577) vilket motsvarar 0,2 EUR (0,2) per aktie

Januari - september 2019

· Hyresintäkter uppgick till 38 361 TEUR

· Driftnettot uppgick till 36 058 TEUR

· Förvaltningsresultat uppgick till 21 682 TEUR

· Periodens resultat uppgick till 24 634 TEUR vilket motsvarar 0,8 EUR per aktie

November 15, 2019
Regulatory

July - September 2019 (compared with July - September 2018)

· Rental income amounted to EUR 13,154 thousand (12,568)

· Net operating income totalled EUR 12,476 thousand (12,052)

· Profit from property management was EUR 7,285 thousand (7,203)

· Earnings after tax amounted to EUR 5,474 thousand (6,577), corresponding to EUR 0,2 (0,2) per share

January - September 2019

· Rental income amounted to EUR 38,361 thousand

· Net operating income totalled EUR 36,058 thousand

· Profit from property management was EUR 21,682 thousand

· Earnings after tax amounted to EUR 24,634 thousand, corresponding to EUR 0,8 per share

November 01, 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) bjuder in till telefonkonferens/audiocast den 15 november kl. 10. Bolagets VD, Sverker Källgården och CFO, Pia-Lena Olofsson, presenterar bolagets delårsrapport på engelska.

November 01, 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) invite to teleconference and audio cast on November 15, 2019 at 10.00 CET. The company's CEO, Sverker Källgården, and CFO, Pia-Lena Olofsson, will present the interim report for the third quarter 2019 in English.

October 16, 2019
Regulatorisk

Cibus Nordic har enligt beslutet på årsstämman i april 2019 utsett valberedning som utgörs av följande personer:

  • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
  • Olof Nyström, AP4
  • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
  • Patrick Gylling, Styrelseordförande Cibus Nordic
October 16, 2019
Regulatory

Cibus Nordic has following the decision on the general meeting in April 2019 appointed the following individuals to the nomination committee:

  • Matti-Pekka Sävelkoski, SFC Holding
  • Olof Nyström, AP4
  • Jussi Nyrölä, Talomon Capital
  • Patrick Gylling, Chairman of the Board of Cibus Nordic
1
2
3
4
5