News

Here you can follow our press releases.

April 24, 2020
Kommuniké från årsstämma den 24 april 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 24 april 2020 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen.
 • Årsstämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med ett förslag från styrelsen. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

  Årsstämman beslutade om utdelning till aktieägarna med 0,22 EUR per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 18 juni 2020. Utdelningen beräknas betalas den 29 juni 2020.

  För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet att besluta om nyemission av aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som beräknas utbetalas den 29 juni 2020, det vill säga den 18 juni 2020, beslutade årsstämman att utdelning ska lämnas med sådant belopp att utdelning alltjämt uppgår till 0,22 EUR per aktie, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

 • Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
 • Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) och omvalde styrelseledamöterna Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Johanna Skogestig och Jonas Ahlblad samt valde Stefan Gattberg till ny ledamot. Årsstämman valde Patrick Gylling till styrelseordförande.

  Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor.

 • Årsstämman beslutade om styrelsearvode om totalt 13 500 EUR per månad att utgå med 4 500 EUR per månad till styrelseordföranden och med 2 250 EUR per månad vardera till övriga styrelseledamöter.
 • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i bolaget per dagen för årsstämman.
 • Årsstämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • Årsstämman beslutade att anta ett långsiktigt incitamentsprogram riktat till ledningen i bolaget. Incitamentsprogrammet utgörs av ett teckningsoptionsprogram.

  Årsstämman beslutade vidare, för att möjliggöra sina förpliktelser under teckningsoptionsprogrammet, om emission av teckningsoptioner samt om överlåtelse av teckningsoptioner. Maximalt kan 160 000 teckningsoptioner komma att emitteras inom ramen för teckningsoptionsprogrammet.

 • Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 250 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Filer för nedladdning