News

Kommuniké från årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Vid årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

 • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen för räkenskapsåret 1 juli 2018 - 31 december 2018 intagna resultat- och balansräkningarna för bolaget och koncernen.

 • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med ett förslag från styrelsen som justerats jämfört med det förslag som intagits i kallelsen till årsstämman p.g.a. tekniska restriktioner hänförliga till Euroclear. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

  Av tillgängliga vinstmedel om 286 315 838 EUR, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 0,84 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 26 124 000 EUR. Utbetalning av utdelningen ska ske kvartalsvis. Den första delbetalningen blir 0,2 EUR per aktie, den andra 0,21 EUR per aktie, den tredje 0,21 EUR per aktie respektive 0,22 EUR per aktie vid det fjärde tillfället. Det innebär således att det kommer utbetalas 6 220 000 EUR, 6 531 000 EUR, 6 531 000 EUR och 6 842 000 EUR vid utbetalningstillfällena.

  Det beslutades att avstämningsdagar för erhållande av utdelning ska vara den 20 juni 2019, 23 september 2019 och 2 januari 2020 och 24 mars 2020. Förväntade utbetalningsdagar blir därmed den 28 juni 2019, 30 september 2019, 10 januari 2020 och 31 mars 2020.

 • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 1 juli 2018 - 31 december 2018.

 • Det beslutades att omvälja samtliga styrelseledamöter, d.v.s. Patrick Gylling, Jonas Ahlblad, Johanna Skogestig och Elisabeth Norman, intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Patrick Gylling som styrelsens ordförande.

 • Det beslutades om att styrelsearvode ska utgå med 2 000 EUR per månad till Elisabeth Norman och Johanna Skogestig vardera och att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter.

 • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 • Det beslutades att inrätta en valberedning och principer för utseende av densamma, i enlighet med följande:

  Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i september månad året före årsstämman. För det fall att tillfrågad aktieägare ej önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas. Valberedningen ska bereda och till årsstämma lämna förslag till:

  • val av stämmoordförande,
  • val av styrelseordförande, antal styrelseledamöter och övriga ledamöter till bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för eventuellt utskottsarbete,
  • val och arvodering till revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall), och
  • principer för utseende av valberedning.

 • Det beslutades att inrätta ett teckningsoptionsprogram för Sverker Källgården, nyligen utsedd VD i bolaget. Syftet med teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan VD:s arbete och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan VD och aktieägare i bolaget.

11 april 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, VD
Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
+46 (0) 761 444 888
sverker.kallgarden@cibusnordic.com

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 12.30 CET den 11 april 2019.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North i Stockholm. Bolagets affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högkvalitativa fastigheter i Norden med ankarhyresgäster verksamma inom dagligvaruhandel. Bolaget äger för närvarande 138 fastigheter i Finland. Primärhyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-Group. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8- 528 00 399 info@fnca.se, är bolagets Certified Adviser. För mer information, besök www.cibusnordic.com.

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415, 103 91 Stockholm, Sweden

Filer för nedladdning
July 11, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ), ticker symbol CIBUS, the real estate company that converts food into quarterly yield, announces that Nasdaq Stockholm approved Cibus for Nasdaq First North Premier. The move to Nasdaq First North Premier is a natural next step in the preparations for the main market listing which is a prerequisite for inclusion in the EPRA-index.

June 28, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has this week through three separate transactions added three daily goods properties to its portfolio. The company has furthermore signed the acquisition of one property, which is estimated to close in January 2020 upon completion. One of the deals closed this week was already signed and announced on 4 March 2019.

June 24, 2019
Regulatory

Following the refinancing of the first two of its three senior debt facilities, announced in November 2018 and February 2019, Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has now refinanced the final remaining senior debt facility. The refinancing has a positive effect on the Company's future cash flows.

May 31, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today closed the acquisition of a portfolio of five assets in Finland. The acquisition was signed and announced on 25 March 2019.

May 27, 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") continues to build the organisation

May 23, 2019
Regulatory

SFC Holding S.á r.l. ("SFC"), a company owned by Sirius Fund I Grocery SCSp and Sirius Fund II SCSp, has sold a significant part of its shares in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") in an accelerated book-building process, reducing its ownership share by three quarters to approx. 10.3%.

May 15, 2019
Regulatorisk

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") publicerar delårsrapport Q1 för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2019.

May 15, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") releases the interim report for the period of 1 January 2019 through 31 March 2019.

May 15, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" tai "Yritys") julkaisee Q1 osavuosikatsauksen ajanjaksolle 1. tammikuuta 2019 – 31. maaliskuuta 2019.

May 08, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") continues to build its own organization with the recruitment of a CFO.

April 12, 2019
Regulatory

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has today sold an asset located in Kuopio, Finland to the tenant. The price exceeded significantly the valuation of the asset, but since the asset was small the effect on the Company metrics is also small.

April 11, 2019
Regulatorisk

Vid årsstämma den 11 april 2019 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) fattades i huvudsak följande beslut:

April 11, 2019
Regulatory

At the annual general meeting held on 11 April 2019 in Cibus Nordic Real Estate AB (publ) the main resolutions passed were the following:

1
2
3
4
5