News

Here you can follow our press releases.

December 18, 2019
Kallelse till extra bolagsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ), org. nr 559135-0599 kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 januari 2020 klockan 09.30 i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)s lokaler på Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämma ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 januari 2020, och

- Dels senast fredagen den 17 januari 2020 anmäla sig hos bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige eller via e-post till pia-lena.olofsson@cibusnordic.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd fredagen den 17 januari 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.cibusnordic.com och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I bolaget finns totalt 31 100 000 aktier, motsvarande 31 100 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman. För ytterligare information om bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se bolagets hemsida www.cibusnordic.com under rubriken "Shareholders' personal data" (som finns under avsnittet "Investors" och rubriken "The Share").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet.

6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

8. Beslut om utdelning för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigande att emittera aktier.

9. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för extra bolagsstämman, det vill säga maximalt 6 220 000 aktier kan komma att emitteras.

Punkt 8 - Beslut om utdelning för det fall styrelsen utnyttjar bemyndigande att emittera aktier.

För det fall styrelsen utnyttjar ovan nämnda bemyndigande att emittera aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som beräknas utbetalas den 31 mars 2020, vilket beslutats av årsstämman, det vill säga den 24 mars 2020, föreslås stämman att besluta att utdelning ska lämnas med sådant belopp att utdelning alltjämt uppgår till 0,22 EUR per aktie, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

För det fall styrelsen med stöd av bemyndigandet emitterar nya aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tagits upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som beräknas utbetalas den 31 mars 2020, vilket beslutats av årsstämman, det vill säga den 24 mars 2020, föreslår styrelsen att av tillgängliga vinstmedel om 260,191,838 EUR (vilket avser tillgängliga vinstmedel efter avdrag för den utdelning som beslutades på årsstämman) utdelas ett belopp om 0,22 EUR per aktie, innebärande en ytterligare utdelning om totalt 1 368 400 EUR vid maximalt utnyttjande av styrelsens bemyndigande att emittera aktier. Avstämningsdag för betalning av utdelningen föreslås bli den 24 mars 2020. Förväntade utbetalningsdag blir därmed den 31 mars 2020.

Övrig information

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 7 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Fullständigt förslag avseende punkt 7 på dagordningen, avseende bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.cibusnordic.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos bolaget begär det och anger sin postadress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)

Stockholm, december 2019

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagliga varuhuskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande cirka 140 fastigheter i Finland. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.