News

Here you can follow our press releases.

March 23, 2020
Kallelse till årsstämma i Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Aktieägarna i Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget"), org. nr 559135-0599, kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2020 klockan 09.30 i City Conference Center, Norra Latins lokaler på Drottninggatan 71B, 111 23 Stockholm, Sverige.

Anmälan m.m.

Aktieägare som vill deltaga i stämma ska:

- Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 18 april 2020 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägare i praktiken vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020), och

- Dels senast måndagen den 20 april 2020 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman.

Anmäl ert deltagande skriftligt till Cibus Nordic Real Estate AB (publ), Att: Pia-Lena Olofsson, Kungsgatan 56, 111 22 Stockholm, Sverige eller via e-post till pia-lena.olofsson@cibusnordic.com. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Till anmälan bör därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt för ställföreträdare och ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att deltaga i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd lördagen den 18 april 2020, vilket innebär att aktieägare i god tid före fredagen den 17 april 2020 bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Fullmakten är giltig i högst ett år från utfärdandet, eller under den längre giltighetstid som anges i fullmakten, dock längst fem år från utfärdandet. Om fullmakten har utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com och sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns totalt 37 320 000 aktier, motsvarande 37 320 000 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolagets ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman. För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets hemsida www.cibusnordic.com under rubriken "Shareholders' personal data" (som finns under avsnittet "Investors" och rubriken "The Share").

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två personer att justera protokollet.

6. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående

a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

b. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna.

c. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelse och revisorer.

10. Fastställande av arvode till styrelse och revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

12. Beslut om riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare.

13. Beslut om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen.

15. Stämmans avslutande.

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Advokat Henrik Fritz ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8(b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och vid beslut om utdelning, fastställande av avstämningsdag för denna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att av tillgängliga vinstmedel om 261 619 908 EUR utdelas ett belopp om 0,22 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 8 210 400 EUR. Avstämningsdag för betalning av utdelning föreslås bli den 18 juni 2020. Förväntad utbetalningsdag blir därmed den 29 juni 2020.

För det fall styrelsen utnyttjar bemyndigandet enligt punkten 11 nedan att besluta om nyemission av aktier i sådan tid att de nyemitterade aktierna tas upp i aktieboken senast på den avstämningsdag för utdelning som beräknas utbetalas den 29 juni 2020, det vill säga den 18 juni 2020, föreslås årsstämman besluta att utdelning ska lämnas med sådant belopp att utdelning alltjämt uppgår till 0,22 EUR per aktie, för såväl befintliga aktier som nya aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet. För det fall bemyndigandet inte utnyttjas inom sådan tid ska ingen ytterligare utdelning lämnas.

Detta medför att total utdelning som föreslås beslutas (under antagande om att bemyndigandet utnyttjas fullt ut och aktierna är införda i aktieboken innan avstämningsdagen för utdelning som föreslås enligt ovan) uppgår till 9 031 440 EUR.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning varav viss del kan tas i anspråk för utdelning.

Punkt 9 och 10 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer, val av styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Valberedningen har lagt fram följande förslag till stämman:

  • Föreslås att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fem (punkt 9).
  • Föreslås omval av Patrick Gylling, Elisabeth Norman, Jonas Ahlblad och Johanna Skogestig samt nyval av Stefan Gattberg till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Patrick Gylling föreslås väljas till styrelsens ordförande (punkt 9).

Stefan Gattberg (född 1981) är grundare av Altaal AB, ett oberoende privatägt investmentbolag som investerar i alternativa tillgångar såsom fastigheter, infrastruktur och fartyg samt private equity. Han innehar en juristexamen från Lunds universitet och har studerat företagsekonomi vid Uppsala universitet. Innan grundandet av Altaal var han chef för Investment Banking-avdelningen hos Pareto Securities AB mellan 2015 - 2019. Mellan 2008 - 2013 arbetade Stefan Gattberg på Skuld Group (ett världsledande marint försäkringsbolag), där han blev dess VD i Storbritannien 2010. Förutom att vara bekant med fastighetsbranschen i både Finland och Sverige, bidrar Stefan Gattberg med insiktsfull kunskap om kapitalmarknader.

  • Föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB som Bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma (punkt 9).
  • Föreslås att styrelsearvode intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med totalt 13 500 EUR per månad. 2 250 EUR per månad vardera ska utgå till styrelseledamöterna och 4 500 EUR till styrelsens ordförande (punkt 10).
  • Föreslås att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning (punkt 10).

Punkt 11 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för Bolaget aktieägare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet ska rymmas inom aktiekapitalets gränser enligt bolagsordningen. Det totala antalet aktier som kan komma att emitteras enligt bemyndigandet får högst motsvara 10 procent av antalet utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman, det vill säga maximalt 3 732 000 aktier kan komma att emitteras.

Punkt 12 - Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer omfattar VD, ekonomichef samt övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättning, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutats av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Bolaget äger för närvarande drygt 250 fastigheter i Finland och Sverige. För mer information om Bolagets affärsstrategi hänvisas till Cibus senaste årsredovisning.

En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning.

I Bolaget har inrättats ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för VD. Det har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga teckningsoptionsprogram som styrelsen föreslagit att årsstämman 2020 ska anta. Det föreslagna programmet motsvarar i allt väsentligt befintliga program. De prestationskrav som används för att bedöma utfallet av programmen har en tydlig koppling till affärsstrategin och därmed till Bolagets långsiktiga värdeskapande, inklusive dess hållbarhet. Programmen uppställer vidare krav på egen investering och viss flerårig innehavstid. För mer information om dessa program, innefattande de kriterier som utfallet är beroende av, se Bolagets hemsida www.cibusnordic.com.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Formerna av ersättning m.m.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 50 procent av den sammanlagda fasta kontantlönen under mätperioden.

Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestämda, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremierna för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den pensionsgrundande inkomsten.

Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning från Bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får inte sammantaget överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska baseras på den fast kontantlönen vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst sex månader efter anställningens upphörande.

Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning

Den rörliga kontantersättningen ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, genom att exempelvis ha en tydlig koppling till affärsstrategin eller främja befattningshavarens långsiktiga utveckling.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rörlig kontantersättning har avslutats ska bedömas respektive fastställas i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till VD, och VD ansvarar för bedömningen i förhållande till övriga ledande befattningshavare. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas baserat på den av Bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid har utgjort en del av styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer när det uppkommer behov av väsentliga förändringar och åtminstone vart fjärde år, och förslaget ska läggas fram för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Styrelsen ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Punkt 13 - Beslut om teckningsoptionsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen i Cibus föreslår att årsstämman 2020 fattar beslut om inrättande av ett teckningsoptionsprogram ("Teckningsoptionsprogrammet") för Cibus bolagsledning, exklusive Bolagets verkställande direktör som redan deltar i ett teckningsoptionsprogram som inrättades av årsstämman 2019. Syftet med Teckningsoptionsprogrammet, och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att stärka kopplingen mellan bolagsledningen och skapat aktieägarvärde. Därmed bedöms en ökad intressegemenskap uppstå mellan bolagsledningen och aktieägare i Cibus. Avsikten är att Teckningsoptionsprogrammet ska vara årligen återkommande och beslutas vid kommande årsstämmor efter förslag från Bolagets styrelse.

Emission av teckningsoptioner

Cibus ska emittera högst 160 000 teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogrammet. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, det helägda dotterbolaget Cibus Finland Real Estate AB, org. nr 559121-3284, ("Dotterbolaget"), med rätt och skyldighet att enligt nedan överlåta teckningsoptionerna till Cibus bolagsledning i enlighet med den fördelning som framgår nedan. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till Dotterbolaget.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske inom fyra veckor från dagen för emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Rätt att förvärva teckningsoptioner ska tillkomma de två befattningshavarna som ingår i Cibus bolagsledning vid sidan av Bolagets verkställande direktör, d.v.s. Bolagets CFO och CIO. Deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet ska ha rätt att välja att förvärva teckningsoptioner till ett antal om 10 000, 20 000, 30 000 eller 40 000. Eftersom Bolagets CFO har haft sin befattning i Cibus bolagsledning i ett år och därmed varit en del av det värde som drivits i Bolaget under föregående år, ska CFO ha möjlighet att under Teckningsoptionsprogrammet för 2020 förvärva dubbelt antal teckningsoptioner, och således, i detta enskilda fall, ha rätt att välja att förvärva teckningsoptioner till ett antal om 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 eller 80 000.

Möjlighet att delta i Teckningsoptionsprogrammet ska tillkomma ytterligare en person som vid tidpunkten för årsstämman inte är anställd i Cibus, förutsatt att personen påbörjat sin befattning i Cibus bolagsledning senast den 31 december 2020.

Då Bolagets verkställande direktör deltar i det teckningsoptionsprogram som inrättades av årsstämman 2019 ska inte den verkställande direktören ha rätt att delta i Teckningsoptionsprogrammet.

Överlåtelse av teckningsoptioner

Dotterbolaget ska vidareöverlåta teckningsoptionerna till deltagarna till ett marknadsmässigt pris. Marknadsvärdet för teckningsoptionerna är 0,164 EUR per teckningsoption, enligt en preliminär värdering. Den preliminära värderingen är baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 10,12 EUR[1], vilket motsvarade stängningskursen för Cibus aktie den 17 mars 2020, samt ett antagande om en teckningskurs om 10,12 EUR per aktie. Black & Scholes värderingsmodell har använts för värderingen med antagande om att framtida vinstutdelningar ligger i linje med analytikernas estimat, en riskfri ränta om 0,41 procent och en volatilitet om 20 procent.

Tid och kurs för teckning av aktier

Varje teckningsoption ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i Cibus till en teckningskurs i EUR om 100 procent av den framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Cibus aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm under perioden 18 - 25 maj 2020. Om Cibus har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under följande perioder:

1. från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2023 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 17 april 2023 och senast den 16 juni 2023,

2. från och med dagen efter offentliggörande av halvårsrapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2023 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 14 augusti 2023 och senast den 15 september 2023,

3. från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 30 september 2023 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 16 oktober 2023 och senast den 15 december 2023,

4. från och med dagen efter offentliggörande av bokslutskommunikén för perioden 1 januari - 31 december 2023 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 15 januari 2024 och senast den 15 mars 2024, och

5. från och med dagen efter offentliggörande av delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 mars 2024 och under en period om två veckor därefter, dock tidigast den 15 april 2024 och senast den 14 juni 2024.

Teckning av aktier kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i Cibus är förbjuden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordningen) eller annan vid var tid gällande motsvarande lagstiftning.

Antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till och teckningskursen kan komma att omräknas i händelse av, bland annat, extraordinära utdelningar som utbetalats, fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, företrädesemission eller vissa former av minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns i Bilaga 1 till förslaget. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Ökning av aktiekapitalet, utspädning samt kostnader m.m.

Ökningen av Cibus aktiekapital kommer vid full teckning och fullt utnyttjande av de föreslagna teckningsoptionerna att uppgå till 1 600 EUR. En sådan ökning motsvarar en utspädning av aktieägarnas innehav med cirka 0,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter full teckning av samtliga teckningsoptioner, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

[1] 110,50 kronor omräknat till EUR baserat på Sveriges Riksbanks officiella SEK/EUR kurs den 17 mars 2020.

Cibus har inga andra kostnader för Teckningsoptionsprogrammet än administrativa kostnader avseende rådgivare etc. i samband med framtagande av beslutsdokumentation och fattande av beslut om emission av teckningsoptionerna etc.

Förköpsrätt

Optionerna ska omfattas av en skyldighet för deltagarna i Teckningsoptionsprogrammet att före det att överlåtelse av optionerna sker eller optionerna på annat sätt avyttras till tredje man, först erbjuda Cibus att återköpa optionerna till det lägre av det initiala optionspriset och marknadsvärdet för optionerna beräknat enligt gängse värderingsprinciper genom att värdera enligt Black & Scholes värderingsmodell. Optionerna ska vidare omfattas av en rätt för Bolaget till återköp av optionerna, till det lägre av det initiala optionspriset och marknadsvärdet för optionerna, om deltagarens anställning i eller uppdrag för Bolaget upphör under programmets löptid.

Förslagets beredning m.m.

Teckningsoptionsprogrammet har beretts av Bolagets styrelse och behandlats vid styrelsemöten under våren 2020. Förutom det föreslagna Teckningsoptionsprogrammet har Cibus ett utestående teckningsoptionsprogram som inrättades 2019 för Cibus verkställande direktör. Utöver detta finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i Cibus.

Särskilt bemyndigande för styrelsen

Cibus styrelse bemyndigas att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registreringar vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 14 - Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen § 8 första stycket om "Rätten att deltaga i bolagsstämma" enligt följande:

"§ 8 Rätten att deltaga i bolagsstämma

För att få deltaga i stämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Förslaget enligt ovan lämnas med anledning av att rätten att delta i bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara en del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag.

Vidare, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införandet av en ny bestämmelse om möjligheten för styrelsen att besluta om poströstning enligt följande:

"§ 13 Poströstning

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna skall kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."

Förslaget enligt ovan lämnas för möjliggöra att så många aktieägare som möjligt ska kunna utöva sin rösträtt vid en bolagsstämma.

Övrig information

Majoritetsregler

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkterna 11 och 14 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkt 13 på dagordningen krävs att aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Ytterligare information

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, valberedningens förslag och motiverade yttrande samt styrelsens fullständiga förslag och därtill fogade motiverade yttranden finns tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.cibusnordic.com, samt kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som hos Bolaget begär det och anger sin postadress.

Förkortad stämma

Med hänsyn till Covid-19 kommer årets ordinarie bolagsstämma att vara en s.k. förkortad stämma. Detta innebär att inga presentationer kommer att hållas under stämman, dessa kommer istället att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats. Aktieägare kommer även beredas möjlighet att ställa frågor till Bolaget via webbsidan och ombeds att vara så restriktiva som möjligt med frågor under stämman. Bolaget kommer att minimera antalet funktionärer vid stämman och utöver funktionärerna kommer inte personer som inte är eller representerar aktieägare eller är aktieägarbiträden att få tillträde till stämman. Vidare kommer ingen förtäring att serveras i samband med stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, VD, Cibus Nordic Real Estate AB (publ), tel: +46 761 444 888

_____________________

Stockholm, mars 2020

Cibus Nordic Real Estate AB (publ)

Styrelsen

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 250 fastigheter i Finland och Sverige. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Filer för nedladdning