News

Here you can follow our press releases.

June 08, 2020
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av sina utestående EUR-obligationer och avser att emittera nya EUR-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Bolaget" eller "Cibus") erbjuder innehavare av Bolagets utestående nedan listade EUR obligationer ("Obligationerna") att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer mot kontant vederlag till det pris som anges nedan plus upplupen och icke betald ränta ("Återköpserbjudandet"). Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 8 juni 2020.

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Emitterat belopp/ Utestående belopp / Minimum Nominellt Belopp / Pris

2018/2021 Sr Unsec FRN / SE0010740530 / EUR 135m / EUR 135m / EUR 100 000 / 101,70%

Återköpsdokumentet finns under följande länk:
https://www.cibusnordic.com/investors/the-bond/eur-bond-135-meur/

I samband med Återköpserbjudandet avser Bolaget ge ut nya 3,25-åriga icke-säkerställda obligationer denominerade i EUR (de "Nya Obligationerna") med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 11 juni 2020 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 18 juni 2020. Bolagets återköp av Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna.

Innehavare av Obligationer som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av Nya Obligationer med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Cibus kan komma att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de Obligationer som inte har återköpts i enlighet med Återköpserbjudandet, villkorat av genomförandet av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna, i enlighet med obligationsvillkoren för Obligationerna. Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen att återköpas till ett pris motsvarande 101,50 procent av det nominella beloppet (plus upplupen och obetald ränta).

Bolaget har lämnat i uppdrag till Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") och Nordea Bank Abp ("Nordea") att gemensamt agera arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emission av de Nya Obligationerna samt att agera s.k. dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet.

Bilaga: Återköpsdokumentet (engelska).

Dealer Managers och Tender Agents:

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial: +46 (0)8- 23 56 23, dcm_admin@danskebank.se
Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

8 juni 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)
Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 708 580 453)

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni 2020 kl. 10.15 CEST.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 270 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.