News

Here you can follow our press releases.

June 22, 2020
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) har uppfyllt villkoren för utbetalning av emissionslikviden för sina EUR 135m obligationer med slutligt förfall den 18 september 2023

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Bolaget" eller "Cibus") har framgångsrikt uppfyllt villkoren för utbetalning av emissionslikviden för sina seniora icke-säkerställda obligationer om EUR 135 miljoner under ett ramverk om totalt EUR 175 miljoner. I enlighet med Bolagets pressmeddelande som offentliggjordes 11 juni 2020 innebär detta att Bolaget således kommer att ovillkorligen inlösa samtliga sina utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta 2018/2021, ISIN SE0010740530 i förtid.

Såsom angivet i Bolagets pressmeddelande den 11 juni 2020 kommer datumet för inlösen att vara 9 juli 2020 och inlösensbeloppet för varje Obligation kommer vara det tillämpliga inlösensbeloppet (som är 101,50 procent av Obligationernas nominella belopp), plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till obligationsinnehavare som är registrerade som obligationsinnehavare på den relevanta avstämningsdagen (som är 2 juli 2020).

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Nordea Bank Abp har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med emissionen. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sverker Källgården, CEO, Cibus Nordic Real Estate (+46 761 444 888)

Pia-Lena Olofsson, CFO, Cibus Nordic Real Estate (+46 708 580 453)

Denna information är sådan information som Cibus Nordic Real Estate AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 16.00 CEST.

Cibus är ett fastighetsbolag noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Företagets affärsidé är att förvärva, utveckla och hantera fastigheter av hög kvalitet i Norden med dagligvaruhandelskedjor som ankarhyresgäster. Företaget äger för närvarande drygt 270 fastigheter i Norden. De viktigaste hyresgästerna är Kesko, Tokmanni, Coop och S-gruppen. FNCA Sweden AB, +46 (0) 8-528 00 399 info@fnca.se, är utsedda till Certified Adviser.

Filer för nedladdning