News

Here you can follow our press releases.

March 04, 2020
Regulatorisk
Cibus genomför en riktad nyemission om 6 220 000 aktier och tillförs härigenom ca 886 miljoner SEK för att finansiera förvärvet av en fastighetsportfölj med matvarubutiker av Coop

INSIDERINFORMATION: Styrelsen för Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" eller "Bolaget") har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 23 januari 2020, beslutat om att genomföra en nyemission av 6 220 000 aktier motsvarande cirka 886 miljoner SEK (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen har fastställts till 142,5 SEK genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) (tillsammans "Managers"). Den Riktade Nyemissionen var kraftigt övertecknad. Investerare i den Riktade Nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat Clearance Capital, Fjärde AP-fonden, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Norron Asset Management och Sensor Fonder. Likviden som tillförs Bolaget i den Riktade Nyemissionen ska användas till att delfinansiera förvärvet av en fastighetsportfölj bestående av 111 matvarubutiker i Sverige med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1 900 miljoner SEK, av Coop ("Förvärvet") som Bolaget informerade om tidigare idag samt för att finansiera framtida förvärv enligt Bolagets strategi.

Read more
March 04, 2020
Regulatory
Cibus has completed a directed new share issue of 6,220,000 shares, raising ca SEK 886 million to finance the acquisition of a property portfolio of supermarkets from Coop

INSIDER INFORMATION: The board of directors of Cibus Nordic Real Estate AB (publ) ("Cibus" or the "Company") has, as announced in the Company's press release earlier today, and with authorisation from the extraordinary general meeting on 23 January 2020, resolved to carry out a new share issue of 6,220,000 shares, corresponding to approximately SEK 886 million (the "Directed New Share Issue"). The subscription price in the Directed New Share Issue was set to SEK 142.5 per share and has been determined through a so-called accelerated bookbuilding procedure, carried out by Pareto Securities AB and Swedbank AB (publ) (together the "Managers"). The Directed New Share Issue was heavily oversubscribed. Investors in the Directed New Share Issue are a number of Swedish and international institutional investors, including Clearance Capital, The Fourth Swedish National Pension Fund (AP4), Länsförsäkringar Fastighetsfond, Norron Asset Management, and Sensor Fonder. The proceeds from the Directed New Share Issue will be used to partially finance the acquisition of a property portfolio with 111 supermarkets located in Sweden, with an underlying property value of approximately SEK 1,900 million, from Coop (the "Acquisition") as the Company previously announced today. The proceeds from the Directed New Share Issue will also be used to finance future acquisitions in line with the Company's strategy.

Read more